Please wait a bit while StatShow is computing website's data...

Google search volume for "taal"

Website results for "taal"

 98 websites found

#349,199 (+19%) - praag.co.za
Title: praag.co.za - Tuisblad
Description: PRAAG,Aktueel, aktief, Afrikaans!,Daaglikse beeld van Suid-Afrikaanse nuus en internasionale gebeure in Afrikaans.
#38,077 (+8%) - synoniemen.net
Title: Synoniemen.net - gratis online synoniemenwoordenboek
Description: Het gratis online synoniemenwoordenboek. Snel doorzoekbaar met uitgebreide opties. Vind steeds het juiste woord.
#89,656 (-27%) - beterspellen.nl
Title: Beter spellen
Description: Sluit je aan bij Beter Spellen, maak de dagelijkse korte test en spel elke dag een beetje beter.
#248,264 (+4%) - dbnl.org
Title: dbnl digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
Description: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on Dutch language and literature in its historical, societal and cultural context.)
#418,098 (-19%) - ambrasoft.nl
Title: AmbraSoft
Description: AmbraSoft is de grootste leverancier van educatieve software in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Bekijk ons aanbod voor de basisschool op onze website!